Ferrari Dino

379
Ferrari Dino 6

Fer­rari Dino zostało uchwy­cone na testach przez foto­re­por­te­rów! Oczy­wi­ście nie ma pew­no­ści co do tego, czy jest rze­czy­wi­ście testowy model naj­mniej­szego i naj­tań­szego Fer­rari, jed­nak samo poja­wie­nie się testo­wego coupe budzi ogromne zain­te­re­so­wa­nie. Być może jest to moc­niej­sza wer­sja Fer­rari 488

Uchwy­cone na zdję­ciu auto nie było w żaden spo­sób zaka­mu­flo­wane. Auto odróż­niało się desi­gnem zarówno od 458 Ita­lia, jak i 488 GTB, w szcze­gól­no­ści w tyl­nych par­tiach.

Fer­rari było już przy­ła­pane na testo­wa­niu auta z sil­ni­kiem V6 twin turbo, więc możemy spo­dzie­wać się, że coś jest na rze­czy. Praw­do­po­dob­nie auto będzie ofe­ro­wane z 2,9-litrowym sil­ni­kiem V6 twin turbo pro­du­ku­ją­cym pomię­dzy 450 a 600 KM.

Miejmy nadzieję, że nie­długo zoba­czymy wię­cej zdjęć Fer­rari Dino lub czym­kol­wiek to jest.

Jak Wam się podoba? My z nie­cier­pli­wo­ścią cze­kamy na ten model! Daj­cie znać w komen­ta­rzach!