Mercedes to build AMG supercar

280
Mercedes planuje budowę supercara? 1

Czy Mer­ce­des pla­nuje budowę super­cara? Takie spe­ku­la­cje poja­wiły się po wypo­wie­dzi szefa AMG, który stwier­dził, że “oso­bi­ście uwa­żam, że jeste­śmy na takim eta­pie, że możemy sku­pić się na budo­wie kolej­nego modelu AMG”. Tobias Moers nie podał jakich­kol­wiek szcze­gó­łów na temat poten­cjal­nego auta, z wyjąt­kiem stwier­dze­nia, że drugi model AMG zna­cząco róż­niłby się od GT. Plotki mówią o nowo­cze­snej hybry­dzie z sil­ni­kiem umiesz­czo­nym cen­tral­nie. Dzięki temu, auto mogłoby nawią­zy­wać do tech­no­lo­gii sto­so­wa­nych w for­mule 1, poprzez które nowy model AMG mógłby być rekla­mo­wany. Przy tego typu autach kwe­stie mar­ke­tin­gowe mogą odgry­wać jedną z klu­czo­wych ról.

W zakre­sie ceno­wym, nowy model mógłby wejść w miej­sce SLS AMG, za który w topo­wej wer­sji Black Series trzeba było zapła­cić około 230 tysięcy fun­tów. Plotki mówią rów­nież o rynku, na któ­rym nowy model miałby rywa­li­zo­wać. Przede wszyst­kim, mowa tutaj o Fer­rari 488 GTB czy McLa­re­nie 650S. Nowy model AMG raczej nie będzie rywa­li­zo­wał o klien­tów z takimi pro­duk­cjami McLa­ren P1, Fer­rari LaFer­rari, czy Porsche 918 i dzięki temu praw­do­po­dob­nie nie będzie, tak uni­kalny i limi­to­wany, jak wspo­mniana “święta trójca”.

W kwe­stii desi­gnu, mówi się o nawią­za­niu do drzwi typu Gul­l­wing z Mer­ce­desa SLS, a także o róż­nych typach nad­wo­zia (coupe, conver­ti­ble i edy­cje spe­cjalne) w celu peł­nego wyko­rzy­sta­nia poten­cjału nowego modelu.

Jeśli cho­dzi o roz­wój modelu AMG GT, to nie­długo czeka nas pre­miera raso­wej wer­sji AMG GT R, a pod koniec roku możemy spo­dzie­wać się stan­dar­do­wej wer­sji road­ster oraz spe­cjal­nej moc­niej­szej wer­sji road­ster.

Jeśli cho­dzi Black Series, Tobias Moers stwier­dził, że woli pocze­kać na rewo­lu­cyjne pomy­sły swo­ich inży­nie­rów, niż zwięk­szać moc o kil­ka­na­ście koni i dodać więk­szy spoj­ler do auta.

My z nie­cier­pli­wo­ścią cze­kamy na drugi model AMG i będziemy Was na bie­żąco infor­mo­wać o nowo­ściach z nim zwią­za­nych. A jakie jest Wasze zda­nie? Potrzebny Mer­ce­de­sowi rywal dla 488 GTB lub 650S, czy może AMG GT jest wystar­cza­jąco dobry?