Novitec F12 N-Largo S

975
Novitec F12 N-Largo S 11

Novi­tec F12 N-Largo S to naj­now­sze dzieło nie­miec­kiego tunera i jed­no­cze­śnie jedno z naj­bar­dziej eks­klu­zyw­nych aut. Auto limi­to­wane jest do 11 egzem­pla­rzy, a cena z pew­no­ścią jest ade­kwatna do ilo­ści sztuk. Przy­kła­dowo stan­dar­dowe F12 N-Largo zostało nie­dawno wysta­wione za 500 tys. euro.

F12 N-Largo S to przede wszyst­kim kar­bon, kar­bon i jesz­cze raz kar­bon. W cało­ści zmo­dy­fi­ko­wany body­kit ofe­ruje kar­bo­nowy front split­ter, zde­rzak, wloty na masce, nad­kola, spoj­ler, tylny zde­rzak i dyfu­zor. Auto jest szer­sze od stan­dar­do­wego Fer­rari F12 Ber­li­netta o 14 cm z tyłu i 7 cm z przodu. Na zdję­ciach i fil­mach zna­ko­mi­cie widać, jak masywny jest tył auta. Novi­tec wypo­sa­żył F12 N-Largo S w spe­cjal­nie zapro­jek­to­wane felgi. 22-calowe z tyłu i 21-calowe z przodu.Novitec F12 N-Largo S 5

Nie­miecki tuner nie zapo­mniał rów­nież o zwięk­sze­niu mocy auta. F12 N-Largo S legi­ty­muje się mocą 781 KM pro­du­ko­waną przez sil­nik 6,3 l V12.

Wizy­tówką marki Novi­tec są bar­dzo gło­śne i pięk­nie brzmiące wyde­chy. Novi­tec F12 N-Largo S dostało cał­ko­wi­cie nowy wydech. Zmie­nione zostały wszyst­kie tak, aby wydo­by­wać z V12 jak naj­lep­sze brzmie­nie.

F12 N-Largo S okiem @Shmee150:

Ofi­cjalny film Novi­teca:

Jak Wam się podoba? Daj­cie znać w komen­ta­rzach!